Vedtægter

 

 

§ 1 Klubbens navn

Klubbens navn er: Aktive Seniorer, Assens.
Klubbens hjemsted er Assens kommune

§ 2 Formål

Er at styrke sammenholdet for sine medlemmer, ved at tilbyde såvel fysiske som sociale aktiviteter

§ 3 Medlemskab

Klubben er for alle seniorer.

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkalder skriftlig eller ved annoncering i den lokale presse med mindst 14 dages varsel, til afholdelse i årets første kvartal og med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent. (Kontingentet godkendes af generalforsamlingen)

  4. Indkomne forslag (Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

  5. Valg til bestyrelsen

  6. Eventuelt

Afgørelser sker i alle tilfælde ved almindeligt flertal.

Skriftlig afstemning skal ske på forlangende.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter ønske om det.

Afholdes ekstraordinær generalforsamling på begæring af det fornødne antal medlemmer, skal indkaldelsen udsendes inden 6 hverdage efter modtagelse af begæringen, og generalforsamlingen skal afholdes senest 3 uger efter modtagelsen af begæringen.

 

§ 5 Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer der vælges for 2 år.

Formand og 1 bestyrelsesmedlem afgår i ulige år.

Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år.

Endvidere vælges der 2 bestyrelses suppleanter, 2 bilagskontrollanter og 2 bilagskontrollantsuppleanter for 2 år ad gangen.

1 bestyrelses suppleant og 1 revisor afgår hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen udarbejder budget og regnskab.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 6 Regnskab

Regnskabet følger kalenderåret.

Klubben tegnes af formanden og kassereren.

 

§ 7 Hæftelse

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§ 8 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

 

§ 9 Opløsning/ sammenlægning

Opløsning af klubben kræver et flertal på ¾ af klubbens medlemmer eller blandt de på den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Klubbens midler skal overdrages til almennyttige formål.